Е-ПЛАЋАЊЕ ПЛУС


Корисник [Одјава]

Welcome to ASP.NET!

To learn more about ASP.NET visit www.asp.net.

 ШифраОпис
1120Промет робе и услуга - међуфазна потрошња
2121Промет робе и услуга - финална потрошња
3122Услуге јавних предузећа
4123Инвестиције у објекте и опрему
5124Инвестиције - остало
6125Закупнине
7126Закупнине
8127Субвенције, регреси и премије с посебних рачуна
9128Субвенције, регреси и премије с осталих рачуна
10131Царине и друге увозне дажбине
11140Зараде и друга примања запослених
12141Обуставе од зарада
13142Друга лична примања запослених
14144Исплате преко омладинских и студентских задруга
15145Пензије
16146Обуставе од пензија
17147Друга социјална давања (надокнаде)
18148Приходи од власништва
19149Зараде по другим основама
20153Уплата текућих прихода
21157Повраћај више наплаћених или погрешно наплаћених текућих прихода
22158Прекњижавање више уплаћених или погрешно уплаћених текућих прихода
23160Премије осигурања и надокнада штете
24161Распоред текућих прихода
25162Трансфери у оквиру државних органа
26163Остали трансфери
27164Пренос средстава из буџета за обезбеђење повраћаја више наплаћених текућих прихода
28165Уплата пазара
29166Исплата готовине
30170Краткорочни кредити
31171Дугорочни кредити
32172Активна камата
33173Полагање орочених депозита
34175Остали пласмани
35176Отплата краткорочних кредита
36177Отплата дугорочних кредита
37178Повраћај орочених депозита
38179Пасивна камата
39180Есконт хартија од вредности
40181Позајмице оснивача за ликвидност
41182Повраћај позајмице за ликвидност оснивачу
42183Наплата чекова грађана
43184Платне картице
44185Мењачки послови
45186Купопродаја девиза
46187Донације и спонзорства
47188Донације
48189Трансакције по налогу грађана
49190Друге трансакције
50220Промет робе и услуга - међуфазна потрошња
51221Промет робе и услуга - финална потрошња
52222Услуге јавних предузећа
53223Инвестиције у објекте и опрему
54224Инвестиције - остало
55225Закупнине
56226Закупнине
57227Субвенције, регреси и премије с посебних рачуна
58228Субвенције, регреси и премије с осталих рачуна
59231Царине и друге увозне дажбине
60240Зараде и друга примања запослених
61241Обуставе од зарада
62242Друга лична примања запослених
63244Исплате преко омладинских и студентских задруга
64245Пензије
65246Обуставе од пензија
66247Друга социјална давања (надокнаде)
67248Приходи од власништва
68249Зараде по другим основама
69253Уплата текућих прихода
70257Повраћај више наплаћених или погрешно наплаћених текућих прихода
71258Прекњижавање више уплаћених или погрешно уплаћених текућих прихода
72260Премије осигурања и надокнада штете
73261Распоред текућих прихода
74262Трансфери у оквиру државних органа
75263Остали трансфери
76264Пренос средстава из буџета за обезбеђење повраћаја више наплаћених текућих прихода
77265Уплата пазара
78266Исплата готовине
79270Краткорочни кредити
80271Дугорочни кредити
81272Активна камата
82273Полагање орочених депозита
83275Остали пласмани
84276Отплата краткорочних кредита
85277Отплата дугорочних кредита
86278Повраћај орочених депозита
87279Пасивна камата
88280Есконт хартија од вредности
89281Позајмице оснивача за ликвидност
90282Повраћај позајмице за ликвидност оснивачу
91283Наплата чекова грађана
92284Платне картице
93285Мењачки послови
94286Купопродаја девиза
95287Донације и спонзорства
96288Донације
97289Трансакције по налогу грађана
98290Друге трансакције
99320Промет робе и услуга - међуфазна потрошња
100321Промет робе и услуга - финална потрошња
101322Услуге јавних предузећа
102323Инвестиције у објекте и опрему
103324Инвестиције - остало
104325Закупнине
105326Закупнине
106327Субвенције, регреси и премије с посебних рачуна
107328Субвенције, регреси и премије с осталих рачуна
108331Царине и друге увозне дажбине
109340Зараде и друга примања запослених
110341Обуставе од зарада
111342Друга лична примања запослених
112344Исплате преко омладинских и студентских задруга
113345Пензије
114346Обуставе од пензија
115347Друга социјална давања (надокнаде)
116348Приходи од власништва
117349Зараде по другим основама
118353Уплата текућих прихода
119357Повраћај више наплаћених или погрешно наплаћених текућих прихода
120358Прекњижавање више уплаћених или погрешно уплаћених текућих прихода
121360Премије осигурања и надокнада штете
122361Распоред текућих прихода
123362Трансфери у оквиру државних органа
124363Остали трансфери
125364Пренос средстава из буџета за обезбеђење повраћаја више наплаћених текућих прихода
126365Уплата пазара
127366Исплата готовине
128370Краткорочни кредити
129371Дугорочни кредити
130372Активна камата
131373Полагање орочених депозита
132375Остали пласмани
133376Отплата краткорочних кредита
134377Отплата дугорочних кредита
135378Повраћај орочених депозита
136379Пасивна камата
137380Есконт хартија од вредности
138381Позајмице оснивача за ликвидност
139382Повраћај позајмице за ликвидност оснивачу
140383Наплата чекова грађана
141384Платне картице
142385Мењачки послови
143386Купопродаја девиза
144387Донације и спонзорства
145388Донације
146389Трансакције по налогу грађана
147390Друге трансакције
148920Промет робе и услуга - међуфазна потрошња
149921Промет робе и услуга - финална потрошња
150922Услуге јавних предузећа
151923Инвестиције у објекте и опрему
152924Инвестиције - остало
153925Закупнине
154926Закупнине
155927Субвенције, регреси и премије с посебних рачуна
156928Субвенције, регреси и премије с осталих рачуна
157931Царине и друге увозне дажбине
158940Зараде и друга примања запослених
159941Обуставе од зарада
160942Друга лична примања запослених
161944Исплате преко омладинских и студентских задруга
162945Пензије
163946Обуставе од пензија
164947Друга социјална давања (надокнаде)
165948Приходи од власништва
166949Зараде по другим основама
167953Уплата текућих прихода
168957Повраћај више наплаћених или погрешно наплаћених текућих прихода
169958Прекњижавање више уплаћених или погрешно уплаћених текућих прихода
170960Премије осигурања и надокнада штете
171961Распоред текућих прихода
172962Трансфери у оквиру државних органа
173963Остали трансфери
174964Пренос средстава из буџета за обезбеђење повраћаја више наплаћених текућих прихода
175965Уплата пазара
176966Исплата готовине
177970Краткорочни кредити
178971Дугорочни кредити
179972Активна камата
180973Полагање орочених депозита
181975Остали пласмани
182976Отплата краткорочних кредита
183977Отплата дугорочних кредита
184978Повраћај орочених депозита
185979Пасивна камата
186980Есконт хартија од вредности
187981Позајмице оснивача за ликвидност
188982Повраћај позајмице за ликвидност оснивачу
189983Наплата чекова грађана
190984Платне картице
191985Мењачки послови
192986Купопродаја девиза
193987Донације и спонзорства
194988Донације
195989Трансакције по налогу грађана
196990Друге трансакције

You can also find documentation on ASP.NET at MSDN.